atiLa ora actuală, secțiile ATI din Argeș sunt pline cu bolnavi COVID, fapt ce demonstrează încă o dată cât de vitală este redeschiderea secției ATI de la Mioveni (secție închisă din 5 iulie), unde sunt 12 paturi, cu atât mai mult cu cât aceasta dispune de numeroase dotări.

Autoritățile de la Mioveni fac demersuri susținute în această perioadă pentru redeschiderea secției ATI de la spitalul din oraș, secție închisă după ce medicilor care lucrau acolo le-a expirat detașarea pe 5 iulie. Concret, Spitalul Orășenesc Mioveni angajează pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, 5 medici cu specialitatea Boli Infecțioase și 4 medici cu specialitatea ATI.

După cum ne-a declarat primarul Ion Georgescu, ”Având în vedere evoluția statistică a cazurilor, împreună cu colegii mei de la PSD din Consiliul Local, am hotărât să încercăm să facem ceva. Din câte am înțeles, ca urmare a unor întâlniri de la Colegiul Prefectural sau Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, probabil că s-ar dori închiderea cu 1 august și a secției de Infecțioase de la Mioveni. Și asta ar fi o problemă și pentru județul Argeș și pentru Mioveni, în condițiile în care numărul de cazuri crește constant. Eu vreau să fac tot ce este posibil pentru a rezolva această problemă. Facem o campanie la nivel județean și național pentru a promova faptul că dorim să angajăm 9 medici. Poate vine măcar unul dintre cei 40 de medici care au fost voluntari peste hotare. Am speranța că Cel de Sus ne va răsplăti pentru tot ce am făcut noi. ”

Iată și condiţii generale de participare pentru a ocupa cele 9 posturi de medici de la Mioveni:

 • are cetăţenia română , cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
 • vechime in specialitate 1 an;
 • cunoaşte limba română , scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are o stare de să nătate corespunză toare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitatate (se acceptă şi documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnat pentru să vârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legă tură cu serviciul, care împiedică înfă ptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni să vârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Dosarele de înscriere se depun la biroul resurse umane al Spitalului Orăşenesc Mioveni.

Iată și ce documente necesare pentru înscriere si care sunt condiţiile de studii si vechime:

 • cererea în care se menţionează postul, adresată conducă torului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare - Anexa nr.2;
 • declaraţia privind consimţă mântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind mă suri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulementul General privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - Anexa nr.5;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de că să torie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă , în meserie şi/sau
 • în specialitatea studiilor solicitate, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie ră spundere că nu are antecedente penale care să -l facă
 • incompatibil cu funcţia pentru care candidează - Anexa nr.3;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este
 • apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează(se acceptă şi documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
 • declaraţie pe propria ră spundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu- Anexa nr.4;
 • aviz de libera practica eliberata de Colegiul Medicilor;
 • asigurare de răspundere civila.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0730 013 970 sau pe site-ul spitalului de la Mioveni.

 

CONTACT

Despre Noi

Pe site-ul financiarpress.ro veti gasi stiri de ultima ora din domenii de interes public. In fiecare zi va aducem cele mai importante stiri din judetul Arges si nu numai. Va oferim exclusivitati si informatii de cea mai buna calitate si va vom tine la curent cu ceea ce se intampla in domeniul financiar si economic, atat pe plan local cat si national. Lucruri care vor avea impact asupra vietii dumneavoastra vor fi prezentate in mod impartial pentru a intelege si a fi informati asupra masurilor care se iau de catre decidentii politici si veti afla primii evenimentele de interes.